Klagevejledning

Hvis du er utilfreds med en afgørelse, du har fået fra Skanderborg-Hørning Fjernvarme, kan du klage over den. Du kan sende klagen til Skanderborg-Hørning Fjernvarme, Danmarksvej 15 eller sende den pr. mail på info@skfj.dk.
Fristen for at klage er 2 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.

Hvis du ikke har fået medhold i din klage eller kun har fået delvist medhold i din klage til Skanderborg-Hørning Fjernvarme, har du mulighed for at få klagen behandlet i Energi-ankenævnet.

Ankenævnet på energiområdet
Ankenævnet på energiområdet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager, som eksempelvis klager over målt forbrug, restanceinddrivelse, forsyningsafbrydelse, flytteafregning, ejerskifte, udtrædelsesgodtgørelse m.v.

Klagen skal typisk angå et økonomisk krav mod energiselskabet, fx et krav om at få tilbagebetalt et beløb, fordi det faktiske forbrug ikke svarer til det målte forbrug.

Der kan ikke klages over ankenævnets afgørelser til erhvervs. og vækstministeren eller andre administrative myndigheder, herunder Folketingets Ombudsmand.

Adresse:
Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 4171 5000
www.energianke.dk
post@energianke.dk

Det koster et klagegebyr på 160 kr. at få en sag behandlet. Hvis forbrugeren får medhold i klagen, får forbrugeren gebyret tilbagebetalt. Det samme gælder, hvis nævnet finder, at sagen fx på grund af bevisspørgsmål ikke kan afgøres.

Der er ingen klagefrist, men du bør dog ikke vente for længe med at sende klagen til Energiankenævnet.